اخذ نمایندگی شال

اخذ نمایندگی شال ترکمن

آیا شال های ترکمن در مناطق مختلفی ازکشور دارای نمایندگی فروش می باشند؟ آیا می دانید جنس این شال ها از چه چیزی می باشد؟

بیشتر بخوانید

اخذ نمایندگی شال ترک

شال های ترک در بازار های ایران از چه طریقی پخش می شوند؟ شال هایی که از کشور ترکیه وارد بازارهای ایران می شوند چگونه کیفیتی دارند؟

بیشتر بخوانید